Inkoop- en leveranciersmanagement

Bedrijfsverklaring van Sage Products om het Kleinbedrijfprogramma te ondersteunen

Sage Products erkent haar verantwoordelijkheid om bij de ontwikkeling en de toepassing van kleine en diverse leveranciers van goederen en diensten te helpen. In overeenstemming met de wettelijke en ethische verplichtingen jegens alle leveranciers, zal de Vennootschap ernaar streven om kleine en diverse bedrijven te zoeken die in staat zijn om de materialen en diensten die de vennootschap nodig heeft te leveren en om maximale praktische mogelijkheden aan kleine en diverse bedrijven te bieden om actieve Leveranciers van Sage Products te worden.

Inkoopvoorwaarden downloaden (PDF)

 1. Niettegenstaande voorafgaande onderhandelingen tussen partijen, is deze aankooporder een aanbod om de goederen, diensten of beide die vermeld zijn op de achterzijde van deze pagina te kopen. Door het aanvaarden van deze aankooporder op schrift of door de bestelde goederen te leveren of de verzochte diensten uit te voeren, aanvaardt Verkoper alle hierin uiteengezette bepalingen en voorwaarden. Hierbij wordt formeel bezwaar aangetekend tegen eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden die Verkoper in zijn acceptatie kan voorstellen. Geen enkele verandering, wijziging of herziening van deze order is geldig, tenzij schriftelijk uitgevoerd en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Koper. Alle geleverde goederen of verrichte diensten moeten strikt in overeenstemming zijn met de eventueel aanwezige specificaties, tekeningen en goedgekeurde monsters van Koper, en de hierin opgenomen bepalingen en voorwaarden. Alle goederen zijn onderworpen aan een laatste inspectie op de bestemming, ondanks eerdere betalingen of inspectie bij de bron. Koper kan, zonder enige beperking van zijn overige rechten, elk item dat materiaal- of fabricagedefecten bevat of niet voldoet aan de eventueel aanwezige specificaties, tekeningen of goedgekeurde monsters van Koper of dat niet zoals besteld is, weigeren. Bovendien kan Koper, zonder enige beperking van zijn overige rechten, diensten weigeren die niet voldoen aan de specificaties van Koper of die op andere wijze geacht worden onbevredigend te zijn. Bevestiging van ontvangst op pakbonnen of vrachtbrief vormt geen acceptatie. De eigendom van alle afgekeurde goederen gaat over op Verkoper na schriftelijke kennisgeving van Koper aan Verkoper van afkeuring en al deze goederen die door Koper na een dergelijke kennisgeving worden gehouden, zijn voor risico van Verkoper.
 2. Beëindiging. Koper behoudt zich het recht voor deze aankooporder, of een deel daarvan, op elk moment te annuleren, ook al is Verkoper op grond hiervan niet in gebreke, door middel van schriftelijke kennisgeving aan Verkoper. In het geval van een dergelijke annulering, zal Koper alle geleverde en voltooide goederen en diensten betalen en moet er een billijke regeling worden bereikt voor de door Verkoper gemaakte kosten voor goederen en materialen in bewerking die niet de totale vastgelegde hoeveelheid en/of de prijs opgegeven in deze aankooporder mag overschrijden. Na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van annulering in dit kader, moet Verkoper, tenzij anders voorgeschreven, onmiddellijk al het onderhanden werk staken en onmiddellijk alle orders in onderaanneming die op grond van deze aankooporder gegeven of geplaatst zijn annuleren. Uitoefening door Koper van de annuleringsrechten voorbehouden in deze paragraaf geeft aanleiding tot geen enkele aansprakelijkheid aan de kant van Koper, tenzij anders vermeld in deze paragraaf, en mag niet het afstand doen van schade waarop de Koper anders misschien recht zou hebben als gevolg hebben.
 3. Enige verhaalsmogelijkheid van Verkoper. Niettegenstaande enige inbreuk op deze Aankooporder door Koper, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verhaalsmogelijkheid van Verkoper en de aansprakelijkheid van Koper (voor producten en diensten op speciale bestelling of alle andere producten en diensten), zoals uiteengezet in paragraaf 2, de exclusieve en enige verhaalsmogelijkheid van Verkoper op grond van deze Aankooporder is.
 4. Wijzigingen. Koper kan te allen tijde door schriftelijke kennisgeving wijzigingen aanbrengen in tekeningen, ontwerpen en specificaties, verzendinstructies, hoeveelheden en leveringstermijnen. Mocht enige verandering de kosten of de tijd die nodig is voor de uitvoering van deze Order verhogen of verlagen, dan zal een billijke aanpassing van de prijs en/of het leveringsschema worden gemaakt. Alle aanspraken op aanpassing door Verkoper dienen te geschieden binnen 30 dagen na de datum waarop de wijziging is gemeld of binnen de aanvullende termijn die door Koper is goedgekeurd. Niets uit dit beding zal Verkoper bevrijden van het zonder vertraging voortzetten van de uitvoering van deze gewijzigde order.
 5. Vervoer. Tenzij anders vermeld op de Order, worden de goederen FOB verzendplaats, opgehaald voor transport, verkocht. Wanneer de order vermeldt dat de goederen FOB bestemming verkocht worden, moeten de transportkosten vooraf betaald worden door Verkoper. Er zijn geen premium vervoer, verzekering of taxatiekosten toegestaan, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd. Geen extra kosten van welke aard dan ook, met inbegrip van kosten voor kisten of pallets zal worden toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door Koper. Een volledige paklijst moet bij alle betreffende zendingen worden bijgevoegd en moet dit Aankoopordernummer en het Sage stocknummer vermelden. Verkoper moet containers of verpakkingen merken met de nodige facturering, laad- en verzendingsinformatie, waaronder dit Aankoopordernummer, het Sage stocknummer, de data van verzending en de namen en adressen van de afzender en de geadresseerde. Alle items moeten adequaat zijn voorbereid voor verzending om een veilige levering te garanderen, de laagste transport- en verzekeringstarieven te waarborgen en aan de eisen van de vervoerder te voldoen. Tenzij Koper voorafgaande schriftelijke toestemming voor een dergelijke voortijdige aflevering heeft gegeven, kan materiaal geleverd aan Koper in een kalendermaand voorafgaand aan die van de hierin vermelde vereiste leverdata, geretourneerd worden op kosten van Verkoper.
 6. Eigendom van Koper: Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen, zijn en blijven alle gereedschappen, apparatuur, testsets, matrijsontwerpen, patronen, tekeningen, specificaties of materialen van elke beschrijving geleverd aan Verkoper door Koper of waarvoor Koper specifiek betaald heeft en eventuele vervangingen daarvan, of materialen die hierop aangebracht of hiermee verbonden zijn, het persoonlijke eigendom van Koper. Deze goederen, en waar mogelijk, elk apart item daarvan, worden duidelijk gemarkeerd of anderszins voldoende geïdentificeerd door Verkoper als eigendom van Koper en worden veilig gescheiden en apart van de eigendommen van Verkoper opgeslagen. Verkoper zal, op verzoek van Koper, documenten in opneembare vorm realiseren, die de eigendommen van Koper in bewaring bij Verkoper zal identificeren. Verkoper zal geen eigendommen vervangen door eigendommen van Koper en zal deze eigendommen niet gebruiken, behalve voor het indienen van de orders van Koper. Dergelijke eigendommen in bewaring bij of onder controle van Verkoper worden op risico van Verkoper bewaard, wordt door Verkoper verzekerd gehouden op kosten van Verkoper voor een bedrag gelijk aan de vervangingswaarde met verlies te betalen aan Koper en is onderworpen aan verwijdering op schriftelijk verzoek van Koper, in welk geval Verkoper deze eigendommen zal voorbereiden voor verzending en opnieuw aan Koper zal leveren in dezelfde staat zoals oorspronkelijk door Verkoper ontvangen, waarbij redelijke slijtage geaccepteerd wordt, dit alles op kosten van Verkoper. Op verzoek van Koper, stemt Verkoper ermee in om Koper een verzekeringsbewijs te verstrekken dat de bovenstaande dekking en de naam van de Verkoper, de naam van de verzekerende verzekeringsmaatschappij, het soort verzekering, het polisnummer, de ingangsdatum en de vervaldatum vermeldt.
 7. Garantie. Verkoper garandeert dat alle onder deze order geleverde items voldoen aan de specificaties, tekeningen en goedgekeurde monsters van Koper, indien aanwezig, en vrij van materiaal- en fabricagefouten en gebreken zijn.
 8. Verzuim. In het geval Verkoper niet voldoet aan een van de onderhavige voorwaarden en bepalingen, kan Koper deze Order geheel of gedeeltelijk beëindigen en deze niet-naleving als een schending van het contract beschouwen. Koper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de rechtsmiddelen waarin de wet voorziet in het geval van een dergelijke schending te doen gelden en geen enkele actie door Koper zal een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel vormen. Koper kan deze order geheel of gedeeltelijk annuleren per schriftelijke fax of elektronisch bericht in het geval dat een procedure wordt ingesteld door of tegen een van beide partijen in staat van faillissement of insolventie krachtens bepalingen van de Faillissementswet of in het geval van enige overdracht ten behoeve van schuldeisers.
 9. Gebruik van ontwerpen en/of vertrouwelijke informatie. Verkoper gaat ermee akkoord dat hij de functies van apparatuur, gereedschappen, meters, patronen, ontwerpen, tekeningen, specificaties, technische gegevens of andere technische of bedrijfseigen informatie verstrekt door Koper vertrouwelijk zal houden en dergelijke voorwerpen alleen zal gebruiken voor de productie van voorwerpen in het kader van deze Order of andere Orders van Koper en niet op andere wijze zonder dat eerst schriftelijke toestemming van Koper wordt verkregen. Verkoper erkent en stemt ermee in dat de verlening van dergelijke voorwerpen door Koper, Verkoper geen titel of eigendomsrechten op die voorwerpen verleent en dat Koper de volledige eigendom van en alle rechten en titels op deze voorwerpen behoudt. Op verzoek van Koper, zal Verkoper al deze voorwerpen teruggeven aan Koper of ze op een andere manier vervreemden zoals aangegeven of goedgekeurd door Koper.
 10. Naleving van de toepasselijke wetten. Bij het aanvaarden van deze order, wordt Verkoper geacht te verklaren dat alle producten en diensten die op grond daarvan verstrekt worden, geproduceerd, geëtiketteerd en/of door Verkoper geleverd worden in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wetten, regels en voorschriften met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Walsh-Healy Act, Fair Labor Standard Act, Occupation, Safety and Health Act van 1970, Equal Employment Opportunity Provisions en Executive Orders en de Federal Food & Drug & Cosmetic Act. Verkoper stemt er verder mee in om Koper te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade geclaimd van of vastgesteld jegens Koper als gevolg van het falen van Verkoper om te voldoen aan de in dit kader uitgevaardigde wetten, voorschriften en normen.
 11. Octrooien. Verkoper verklaart en garandeert dat de aankoop, verkoop of het gebruik van de producten geleverd in het kader van deze order geen inbreuk maakt op Amerikaanse of buitenlandse octrooien en komt overeen om Koper te verdedigen tegen en te vrijwaren van dergelijke claims of aansprakelijkheid. Verkoper aanvaardt hierbij alle aansprakelijkheid voor alle schade of letsel veroorzaakt door of aan werknemers van Verkoper, terwijl die zich bezighouden met de uitvoering van deze order.
 12. Opdrachten en uitbesteding. Noch deze Aankooporder, noch enig belang hierin of claim op grond hiervan, kan door Verkoper vrijwillig of van rechtswege worden toegewezen, noch mag al het of nagenoeg al het werk dat uitgevoerd moet worden op grond van deze Aankooporder verder worden uitbesteed door Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper. Geen enkele toestemming wordt beschouwd Verkoper te ontheffen van zijn verplichtingen om volledig te voldoen aan de hier vermelde eisen.
 13. Prijsvorming. Verkoper garandeert dat de prijzen van de in deze Aankooporder vermelde items niet meer bedragen dan die welke door Verkoper aan andere klanten voor de aankoop van dezelfde of nagenoeg gelijksoortige items in soortgelijke of kleinere hoeveelheden in rekening wordt gebracht.
 14. Nieuw materiaal. Tenzij anders bepaald in deze Kooporder, moeten alle betreffende items en onderdelen en componenten nieuw en niet gebruikt of gereviseerd zijn en niet een dergelijke leeftijd hebben of zo verslechterd zijn dat hun nut of de veiligheid in gevaar wordt gebracht.
 15. Algemene voorwaarden.(A) De tijd is van essentie bij de levering van alle betreffende items. (B) Overmacht: Koper heeft het recht om de verrichting van diensten of de verzending van goederen die door deze Order worden gedekt te annuleren in geval van overmacht of staatsvijandelijke gebeurtenissen, handelingen van de overheid met legale jurisdictie over Verkoper onder zowel haar soevereine als contractuele bevoegdheid, branden, overstromingen, epidemieën, quarantainebeperkingen, stakingen, vrachtembargo’s en ongewoon zware weersomstandigheden. (C) Verkoper verspreidt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper te hebben verkregen, het feit dat Verkoper onderhavige items heeft geleverd, of heeft uitbesteed om aan Koper te leveren, noch, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper en wanneer zulk nodig is voor de uitvoering van deze Order, maakt Verkoper de tekeningen, specificaties en andere details in verband met deze Order aan derden bekend. (D) Als een federale of overheidsprocedure voor het redres van debiteuren door of tegen Verkoper wordt ingesteld, of als Verkoper een overdracht ten behoeve van schuldeisers maakt, of indien een curator, bewindvoerder, liquidateur of conservator is benoemd voor Verkoper of voor alles of een deel van de eigendommen van Verkoper voor iedere daad van insolventie of faillissement van Verkoper, zoals gedefinieerd in de Faillissementswet, zoals gewijzigd, kan Koper het recht van Verkoper beëindigen om door te gaan met de verdere uitvoering van deze Order, zonder verdere verplichtingen, behalve dat Koper verplicht zal zijn om te betalen voor elk geleverd en aanvaard item voorafgaand aan een van de voorgaande gebeurtenissen. (E) Alle risico van verlies of beschadiging van items die uit hoofde van deze Aankooporder zijn verschaft zal de betreffende titel volgen. (F) Als de Verkoper er weet van heeft dat een reëel of potentieel arbeidsgeschil de tijdige uitvoering van deze Aankooporder vertraagt of dreigt te vertragen, moet Verkoper onmiddellijk Koper hiervan op de hoogte stellen, met inbegrip van alle relevante informatie met betrekking hiertoe. (G) Verkoper zal de goederen of diensten binnen tien (10) procent van de op deze Order aangegeven hoeveelheid leveren. Alle goederen die boven die toegestane variatie verzonden worden, zullen geretourneerd worden op kosten van Verkoper tenzij schriftelijk door Koper anderszins is goedgekeurd. (H) Geen verklaring van afstand, wijziging of aanpassing van enige bepaling van deze Order is bindend voor Koper, tenzij dit blijkt uit een gewijzigde order of schriftelijke wijziging die door een bevoegde vertegenwoordiger van Koper is ondertekend. (I) In geval van variatie in de berekening van de totale prijs van de Aankoopprijs, zal de eenheidsprijs van toepassing zijn. Eventuele aanspraken met betrekking tot fouten in facturen dienen binnen 60 dagen te worden ingediend. (J) De ongeldigheid van een gehele of gedeeltelijke bepaling van deze Order heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. (K) Deze Aankooporder wordt uitgelegd en beheerst door de wetten van de staat Illinois.
 16. Voorrang. Eventuele tegenstrijdige bepalingen in het onderhavige document hebben voorrang volgens de volgende aflopende voorrangsvolgorde: (1) Schriftelijke bepaling in deze Order
  (2)Getypte bepaling in deze Order
  (3)Het gedrukte deel van deze Order, met inbegrip van de Algemene Bepalingen van deze Aankooporder en Aanvullende algemene bepalingen van de Aankooporder, indien aanwezig
  (4)Bijlagen bij de Aankooporder

01/01/12

Inleiding tot de ‘Supplier Quality and Evaluation Agreement’ (Overeenkomst beoordeling en evaluatie leverancier)

De Supplier Quality and Evaluation Agreement is bedoeld om de minimale kwaliteitseisen van Sage Products te presenteren en is een aanvulling op, maar geen vervanging of wijziging van, andere voorwaarden die vallen onder koopovereenkomsten of -documenten, of eisen voor technische tekeningen of specificaties.

Het doel van de Supplier Quality and Evaluation Agreement is om belangrijke informatie te verstrekken aan bedrijven die goederen en/of diensten leveren aan Sage, en vormt een partnerschap bij het vervullen van het kwaliteitsbeleid van Sage Products.

De componenten, grondstoffen, afgewerkte producten, etikettering, verpakking, actieve farmaceutische ingrediënten, farmaceutische hulpstoffen, diensten en accessoires gekocht van de leveranciers van Sage Products vormen integraal onderdeel van de kwaliteit van het cosmetische, medische hulpmiddel en de farmaceutische producten die Sage Products vervaardigt. Sage Products vindt het belangrijk dat het volgende zo duidelijk en volledig mogelijk gecommuniceerd wordt:

 • Kwaliteitssysteemeisen van Sage Products voor geleverde goederen en diensten
 • Benadering van de leveranciersevaluatie door Sage Products
 • Verwachtingen van Sage Products voor de leverancierskwaliteitscommunicatie

Van alle leveranciers die Sage products van een van de bovenstaande materialen of diensten voorzien, wordt verwacht dat zij de Supplier Quality and Evaluation Agreement ondertekenen.

Supplier Quality and Purchasing Standard – downloaden (PDF)

1.1 Reikwijdte

Het doel van deze Standaard is om belangrijke informatie te verstrekken aan de talrijke bedrijven die goederen en/of diensten aan Sage leveren. Dit wordt gedaan omdat Sage onze leveranciers als onze partners beschouwt bij het vervullen van ons kwaliteitsbeleid:

“We zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke producten en diensten die superieure waarde aan onze klanten verstrekken.”

Deze Standaard is van toepassing op Sage leveranciers die een van de volgende items bieden:

A) Grondstoffen die deel uitmaken van het Sage eindproduct, waaronder:

 • Verpakking
 • Assemblages
 • Gedrukt materiaal

B) Diensten die van invloed kunnen zijn de kwaliteit van het product C) Eindproducten

1.2 Nadruk

Deze Standaard benadrukt:

A) Het belang dat beide partijen akkoord gaan met de gezamenlijk vastgestelde eisen

B) De verwachting dat de producten en diensten van de leverancier consequent aan de gestelde eisen voldoen door de ontwikkeling en het onderhoud van een beheerssysteem dat tot consistente conformiteit met de eisen leidt

C) Een cultuur van continue verbetering, die zowel de leverancier als Sage ten goede zal komen

D) De noodzaak van open communicatie tussen Sage en haar leveranciers

1.3 Inhoud

Deze Standaard bevat:

A) Beschrijving van de basiskwaliteitseisen voor een succesvolle leverancier/klant-relatie

B) Belangrijke richtlijnen voor het voldoen aan deze kwaliteitseisen

Naast het accent op de kwaliteit, verwacht Sage van haar leveranciers om concurrerende prijzen, tijdige leveringsprestaties en een uitzonderlijke service te bieden.

2.0 Regelgevend kader voor Sage

Medische hulpmiddel- en farmaceutische fabrikanten zoals Sage zijn verplicht om veel regels en normen met betrekking tot de kwaliteit te volgen. Regelgeving gevolgd door Sage omvatten, maar zijn niet beperkt tot, cGMP inzake de productie, verwerking, verpakking, of het bewaren van geneesmiddelen en farmaceutische eindproducten, kwaliteitssysteemregulering voor medische hulpmiddelen en elektronische records; elektronische handtekeningen zoals beschreven door FDA, MHRA en Health Canada.

2.1 Bekendmaking dierlijke bijproducten

Leveranciers moeten aangeven of bepaalde bestanddelen gebruikt bij de vervaardiging van Sage producten dierlijke bijproducten bevatten. De leveranciers zal gevraagd worden om deze informatie schriftelijk aan Sage te certificeren.

3.0 Kwaliteitssysteemconcepten

Sage vereist dat onze leveranciers een kwaliteitssysteem opzetten en onderhouden dat geschikt is voor het specifieke product dat wordt vervaardigd en dat ervoor zorgt dat de gebruikers van Sage producten – artsen en patiënten – veilige, effectieve en betrouwbare medische producten en geneesmiddelen ontvangen en gebruiken.

Ons streven is dat dit document alle contractuele afspraken die tussen Sage en onze leveranciers kunnen bestaan, aanvult of in elk geval verduidelijkt. Het is ook bedoeld om Sage te helpen werken met deskundige partners in onze toeleveringsketen om ons in staat te stellen aan onze verplichtingen inzake veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid te voldoen.

3.1 Verantwoordelijkheid van de leveranciers voor hun kwaliteit

Sage beschouwt onze leveranciers als een verlengstuk van onze eigen processen. We zijn van plan om samen te werken met leveranciers die Sage als een echt verlengstuk van hun processen beschouwen. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat hun producten of diensten aan alle onderling met Sage overeengekomen eisen voldoen. Leveranciers zijn volledig verantwoordelijk voor de waarde van de producten en diensten die zij leveren, alsmede voor alle significante waarde die aan de Sage productieprocessen is toegevoegd.

3.2. Verantwoordelijkheid van de leveranciers voor hun onderaannemers

Sage beschouwt haar leveranciers als enige verantwoordelijke voor de kwaliteitsgerelateerde activiteiten van hun leveranciers. Normaal gesproken zal Sage deze bronnen niet beoordelen of controleren, aangezien we een dergelijke evaluatie als een verplichting voor onze leveranciers beschouwen. Indien nodig kan Sage om ondersteunende gegevens van deze evaluaties verzoeken.

3.3. Itemcertificering

Itemcertificering betekent dat Sage deze items zonder routinematige inkomende inspectie zal gebruiken. Ontvankelijkheid voor indeling als Gecertificeerd Item omvat de volgende criteria:

A) Toepasselijke kwaliteitssysteemvereisten voor het item zijn geïmplementeerd

B) Een aanvaardbare kwaliteitsgeschiedenis is vastgesteld voor het specifieke product of grondstof

C) Gelijkwaardigheid van de testmethodes van de leverancier met die van Sage is vastgesteld

D) Een goed begrip en acceptatie van het productieproces van de leverancier is vastgesteld

E) Zorgvuldige documentatie van de certificering

Gecertificeerde Items kunnen gedeclasseerd worden als er niet aan de certificeringseisen wordt voldaan of als Sage een niet-conform product ontvangt.

3.4 Goedgekeurde leveranciers

Sage koopt grondstoffen, onderdelen, samenstellingen, gedrukte materialen, bepaalde diensten en apparatuur en eindproducten uitsluitend van door Sage goedgekeurde leveranciers. Goedgekeurde leveranciers zijn degenen die het consequente vermogen hebben aangetoond om aan onze eisen te voldoen en zijn specifiek voor elke productielocatie van de leverancier.

3.5 Erkenning van leveranciers

Sage zal formeel leveranciers erkennen die hun inzet tonen door te voldoen aan onze leveranciersprestatiecriteria aan de hand van de volgende criteria:

A) Kwaliteit van de verstrekte producten of materialen
B) Leveringsprestatie
C) Dienstprestatie

4.0 Richtlijnen voor het kwaliteitssysteem

We willen dat onze leveranciers over een geïmplementeerd kwaliteitssysteem beschikken, maar hoe het wordt geïmplementeerd, hangt af van uw bedrijf en het soort component dat u aan Sage levert. Hieronder worden de minimumeisen voor een kwaliteitssysteem vermeld, die we als leidraad gebruiken wanneer we het product of de processen van onze leveranciers evalueren. Uw bedrijf kan het beste oordelen over hoe een kwaliteitssysteem ontwikkeld moet worden dat geschikt voor uw producten is.

4.1 Kwaliteitsbeleid

Het management met leidinggevende verantwoordelijkheid moet het beleid en de doelstellingen van de leverancier inzake kwaliteit en de toewijding aan kwaliteit vaststellen. Het management met leidinggevende verantwoordelijkheid moet ervoor zorgen dat het kwaliteitsbeleid op alle niveaus van de organisatie begrepen, uitgevoerd en gehandhaafd wordt.

4.2. Kwaliteitsbeheer

De uitvoerend manager moet een lid van het uitvoerend personeel aanwijzen dat, ongeacht zijn andere verantwoordelijkheden, de vertegenwoordiger van de leverancier voor het kwaliteitsbeheer is. Deze manager heeft de algemene verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het kwaliteitssysteem effectief gerealiseerd en behouden wordt. Deze persoon moet benaderd kunnen worden door een vertegenwoordiger van Sage wanneer er problemen inzake de kwaliteit van producten optreden.

4.3 Kwaliteitshandboek

Daar waar passend in verband met de grootte van de organisatie, zal de leverancier in een kwaliteitshandboek documenteren hoe het kwaliteitsysteem tot stand is gebracht en beschrijven hoe het kwaliteitssysteem functioneert.

4.4 Kwaliteitsplan

Er wordt een plan opgesteld en bijgehouden waarin bepaald wordt hoe aan de gestelde eisen, waaronder kwaliteitseisen, wordt voldaan. Dit plan omvat de praktijken, middelen en activiteiten die relevant zijn voor en van toepassing zijn op het product dat voor Sage wordt vervaardigd.

4.5 Kwaliteitssysteemprocedures

De leverancier heeft procedures en instructies vastgelegd voor de effectieve uitvoering van het gevestigde kwaliteitssysteem en de ondersteuning van het kwaliteitsplan.

4.6 Inspecties en tests

De leverancier is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle geschikte inspecties en tests die nodig zijn om te concluderen dat het voor Sage vervaardigde product voldoet aan alle gestelde eisen en kwaliteitsattributen. Deze inspecties en tests moeten worden opgenomen in het kwaliteitsplan.

4.7 Personeelstraining

De leverancier is verantwoordelijk voor het handhaven van voldoende personeel met de nodige opleiding, achtergrond, opleiding en ervaring om te verzekeren dat het gevestigde kwaliteitssysteem en kwaliteitsplan correct worden uitgevoerd. Het personeel moet voldoende zijn opgeleid om de hem toegewezen verantwoordelijkheden uit te voeren volgens een vastgesteld trainingsplan. De training moet gedocumenteerd worden.

4.8 Interne audits

Interne audits moeten uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat het vastgestelde kwaliteitssysteem gehandhaafd wordt en het kwaliteitsplan gevolgd wordt. Het management met leidinggevende verantwoordelijkheid is verantwoordelijk voor tijdige corrigerende maatregelen om afwijkingen die tijdens interne audits zijn gevonden op te lossen.

4.9 Sage audits

Om de effectiviteit van het kwaliteitssysteem van de leverancier te garanderen om conforme producten te leveren, kan Sage van vertegenwoordigers eisen dat ze kwaliteitsaudits uitvoeren in de fabriek van de leverancier. Het leidinggevend management van de leverancier zal deze audits ondersteunen en ervoor zorgen dat snelle corrigerende maatregelen worden getroffen om eventueel gevonden afwijkingen aan te pakken.

4.10 Productspecificatie-eisen

De leverancier is verantwoordelijk voor het oplossen van onvolledige, onduidelijke of tegenstrijdige specificatie-eisen die van Sage zijn ontvangen voordat met de productie-activiteiten wordt begonnen.

4.11 Proces-/productwijzigingen

Om Sage in staat te stellen om te bepalen of een voorgestelde wijziging van het(de) product(en) geen gevolgen voor de veiligheid en/of werkzaamheid van het(de) product(en) zal hebben, komt de leverancier overeen om Sage schriftelijk in kennis te stellen 90 dagen vóór het uitvoeren van een wijziging aan een van de volgende aspecten van het(de) product(en):

A) Samenstelling van elke grondstof
B) Bron van elke grondstof
C) Methode voor het produceren, verwerken of testen
D) Wijziging in onderaannemers voor het produceren, verwerken of testen
E) Productielocatie

4.12 Procesbeheersing

Van de leveranciers wordt verwacht dat ze de doelstelling van Sage om nul defecten te bereiken ondersteunen. Het gebruik van Statistic Process Control (Statistische procesbeheersing, SPC) wordt erkend als methode voor het bereiken van procesbeheersing en is een praktijk die succesvolle fabricage van producten die voldoen aan de eisen ondersteunt. Sage is van mening dat de strategie van SPC toegepast kan worden op de meeste fabricageprocessen.

5.0 Bedijfspraktijken

5.1 Vertrouwelijke informatie

Leveranciers zullen geen vertrouwelijke informatie verkregen van Sage bekendmaken of gebruiken op een manier die niet direct verband houdt met de zakelijke activiteiten van Sage. Wanneer het nodig is om vertrouwelijke zaken te bespreken, zal een formulier voor een Wederzijdse Vertrouwelijkheidsovereenkomst tussen Sage en de leverancier worden opgesteld, voordat informatie wordt uitgewisseld.

5.2 Milieu

Bedrijfsbeslissingen met betrekking tot het gebruik van energie en materialen moeten alle beschouwd worden met betrekking tot de gevolgen die ze voor het milieu zullen hebben. Bij Sage weten we dat een verantwoordelijk lid van de gemeenschap zijn de erkenning van onze impact op het milieu en de toepassing van ecologisch duurzame praktijken impliceert. We zijn toegewijd aan zorg voor het milieu en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe groene initiatieven. Leveranciers van Sage moeten milieubewust zijn en continue verbetering aantonen met betrekking tot:

A) Gerecycleerde inhoud van aan Sage geleverde materialen en producten
B) Bijdrage aan het milieu door het gebruik van minder energie en het genereren van minder vervuiling
C) Met Sage werken om mogelijke technieken voor vermindering van afval in onze huidige en toekomstige producten en processen te identificeren.

5.3 Diversiteit van leveranciers

Bij Sage geloven we in het creëren van kansen voor mensen om te slagen – in onze producten, op onze werkplek en onder onze leveranciers. Als onderdeel van dat doel zijn we toegewijd aan leveranciersdiversiteit, waaronder het zoeken naar gecertificeerde minderheden, vrouwen, gehandicapte veteranen en bedrijven die het eigendom zijn van veteranen, kleine kansarme bedrijven en zakelijke belangen in HUB-zones om scherp geprijsde kwaliteitsgoederen en -diensten van hen te kopen.

6.0 Inkoopbeleid

De volgende informatie wordt verstrekt om leveranciers te helpen bij het begrijpen van een aantal procedures, beleidsregels en praktijken van Sage die opgesteld zijn om continuïteit te verlenen aan onze leverancier/klant-relaties. Dit beknopte overzicht is bedoeld om een algemeen en niet uitputtend overzicht te zijn. Het inkooppersoneel moet in staat zijn om aanvullende informatie te verstrekken wanneer dat nodig is.

6.1 Verkoopafspraken

Ons doel is om een omgeving te bieden die productief tijdmanagement voor Sage medewerkers en potentiële leveranciers vergemakkelijkt. Daarom is het ons bedrijfsbeleid om geen verkoopmensen zonder een afspraak te ontmoeten. Hoewel we geen namen of doorverbindingsnummers kunnen geven aan personen die zogenaamde ‘cold calls’ maken, geven we graag de relevante informatie door aan de juiste partijen voor verdere behandeling.

6.2 Tijden en afspraken

De openingstijden zijn van 8:00 tot 16:30 uur, maandag tot en met vrijdag. We vragen onze bezoekers zich bij aankomst aan te melden bij de receptie (in de Noord-ingang van het gebouw) voor een afspraak De receptioniste zal u voorzien van een bezoekerspasje en contact opnemen met de partij die u wenst te zien.

6.3 Aankooporders

Voordat goederen verzonden of diensten verricht kunnen worden, moet een aankooporder worden uitgegeven. De aankoopordernummers moeten op alle zendingen, pakbonnen, correspondentie en facturen aanwezig zijn. Daarnaast zijn afzonderlijke doos-/containernummers vereist voor alle zendingen die uit meerdere dozen bestaan (bijv. 1 van 9, 2 van 9, etc.). Alle uitgegeven aankooporders zijn “Confirming Contract” documenten.

6.4 Facturatie

Facturen worden betaald op basis van de voorwaarden vermeld op de aankooporder, na dokontvangst van goederen en na afgifte van het product door de Afdeling Kwaliteitsborging. We kunnen geen betalingen verrichten zonder een ondersteunende factuur met ons aankoopordernummer. Kortingen voor prompte betaling worden genomen vanaf de datum van ontvangst van de factuur of de datum van de feitelijke afgifte van de materialen, naargelang welke datum later valt. Facturen kunnen worden gemaild ter attentie van Accounts Payable, 3909 Three Oaks Road, Cary, IL 60013 of gefaxt naar 815-455-7095.

6.5 Giften en geschenken

Wij eisen te allen tijde de hoogste ethische bedrijfsnormen. Daarom is het Sage werknemers niet toegestaan om geschenken of giften van leveranciers te aanvaarden die als een belangenconflict opgevat zouden kunnen worden.

6.6 Leveringsinformatie

Sage leveranciers worden beoordeeld op hun vermogen om het juiste product op de juiste tijd te leveren. Derhalve is het van essentieel belang dat we zendingen op de afgesproken datum en tijd ontvangen. De leveringen moet worden gedaan in 3909 Three Oaks Road aan de westkant (rechts) van het gebouw. De leveringstijden zijn 7:00 tot 17:00 uur, van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen. Leveringen op andere tijden kunnen worden afgesproken via de juiste contactpersoon bij Sage. Alleen geautoriseerde personen mogen goederen ontvangen namens Sage. Tenzij anders vermeld, staan we maximaal tien procent meer of minder toe op de afzonderlijke verzendingen. Elke meerverzending van meer dan tien procent kan worden geretourneerd op kosten van de leverancier. Alle verzendingen dienen te worden gemaakt FOB dok van leverancier, op vrachtinzamelingsbasis, tenzij anders vermeld. Een lijst van goedgekeurde vervoerders zal worden verstrekt. Elke afwijking van de voorgeschreven route, zonder toestemming, die in hogere vrachtkosten resulteert, zal rechtstreeks aan de leverancier gefactureerd worden.

6.7 Prijsschommelingen

Sage verwacht van onze leveranciers dat ze zich engageren om met ons te werken aan het ontwikkelen van strategische langetermijnplannen om kostenvoordelen voor beide bedrijven op te leveren. Indien nodig moet een voorgestelde prijsverhoging minimaal zestig (60) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de prijsverhoging schriftelijk ter beoordeling aan de afdeling Inkoop worden gemotiveerd en gepresenteerd. Voorgestelde prijsverhogingen die worden aangedreven door een toename van een bepaalde grondstof zullen alleen van toepassing zijn op de materiële inhoud van het geleverde product en moeten een bevestiging bevatten dat de prijs zal worden verlaagd wanneer de prijzen van de grondstof afnemen.

09/01/12